Dzierżawa obwodów

Koleżanki i Koledzy!

w załączeniu przesyłamy projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i
Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o
dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i
wnioskodawców oraz uzasadnienie.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami oraz przesłanie (na nasz adres
e-mail zo.torun@pzlow.pl), najpóźniej do 3 listopada ewentualnych
sugestii, które zostaną przekazane do Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie.

Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

Karol Zarembski